ANBI-informatie

De Stichting Zorgbelang Groningen, publiek bekend als Zorgbelang Groningen, is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Met de publicatie van onderstaande gegevens voldoet Zorgbelang Groningen aan de voorwaarden opgesteld door de Belastingdienst.

Gegevens Zorgbelang Groningen

Ga voor het adres, RSIN/fiscaal nummer en het KvK-nummer van Zorgbelang Groningen naar de Contactgegevens.

Bestuurssamenstelling

Zie Bestuur.

Doelstelling volgens Statuten

Het doel, de werkwijze en het bestuur van Zorgbelang Groningen zijn vastgelegd in de Statuten. Volgens de Statuten heeft de Stichting Zorgbelang Groningen ten doel:

  • het behartigen van de belangen van de door Raad van Bestuur als deelnemer erkende (koepel)organisaties;
  • het behartigen van de belangen van zorg- en welzijnsinstellingen
  • het optreden als externe gesprekspartner voor en vanuit de deelnemende organisaties terzake van de behartiging van hun gemeenschappelijke en gelijksoortige belangen.

Activiteitenplan en begroting

Jaarlijks legt Zorgbelang Groningen haar activiteiten voor dat jaar vast in het activiteitenplan.

Jaarverslag en jaarrekening

Zorgbelang Groningen doet jaarlijks verslag van de uitgeoefende activiteiten in het Maatschappelijk verslag en legt jaarlijks financiële verantwoording af in het Jaarverslag.
   

Beloningsbeleid

Voor werknemers geldt het beleid zoals vastgelegd in de CAO Welzijn & Maatschappelijk Dienstverlening.

Voor de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht is het beloningsbeleid omschreven in de Statuten:

  • directeur-bestuurder: artikel 5, lid 7;
  • Raad van Toezicht: artikel 12, lid 4.

Contact