Gemeenteraadsverkiezingen in de provincie Groningen: Adviezen aan politieke partijen

Komend half jaar staan de gemeenteraadsverkiezingen op het programma. Gemeenten hebben de laatste jaren een steeds grotere rol gekregen op het gebied van zorg, ondersteuning, participatie en toegankelijk. De verkiezingen zijn voor Zorgbelang Groningen en de gezamenlijke koepelorganisaties* dan ook hét moment om aandacht te vragen voor de belangen van (kwetsbare) burgers op deze onderwerpen. Medio september is hiervoor naar lokale politieke partijen in de provincie Groningen een gezamenlijke brief gestuurd met inhoudelijke adviezen voor partijprogramma’s en beleid.

De gemeenteraadsverkiezingen vinden – in verband met de herindeling van een aantal gemeenten – op verschillende momenten plaats. Het zijn de eerste verkiezingen na de decentralisaties van zorg naar gemeenten in 2015 (Wmo, Jeugd- en Participatiewet) én nadat in 2016 het ‘VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking’ van kracht is geworden. Beide moeten ervoor zorgen dat iedereen naar wens en vermogen mee kan doen in de maatschappij. Ook de mensen die het nu niet redden, zoals kwetsbare ouderen, mensen met een verstandelijke of psychische beperking, chronische ziekte of meervoudige handicap. Zij hebben goede en voldoende begeleiding en ondersteuning nodig zodat ook zij mee kunnen doen. 

Op dit moment is dat nog niet het geval. Of het nu gaat om zorg, ondersteuning, wonen, passend onderwijs, dagbesteding, werk, toereikend inkomen en vervoer: er valt nog genoeg te verbeteren. Gemeenten spelen hierbij - met hun verantwoordelijkheid voor het sociaal domein - een belangrijke rol.

Zorgbelang Groningen en de gezamenlijke koepelorganisaties hebben een aantal inhoudelijke adviezen opgesteld om deze verbeteringen te realiseren. Dit kan natuurlijk alleen samen met de mensen om wie het gaat: patiënten, cliënten, naasten, mantelzorgers en andere burgers die gebruik maken van zorg of ondersteuning in een gemeente. Zodat deze beter aansluiten bij hun wensen, behoeften en ervaringen en inwoners daadwerkelijk naar wens en vermogen kunnen (blijven) meedoen aan de maatschappij. 

* Seniorenplatform Groningen i.o. (voorheen Onderling Samenwerkende Ouderenbonden), Platform Groningen voor Iedereen (voorheen Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen), Platform Hattinga Verschure, GGz-Belangenplatform Groningen en VG-BelangenPlatform Groningen.

Deel deze pagina