Patiëntenparticipatie bij de verbetering, vernieuwing en inkoop van zorg

Ervaringsdeskundige patiënten*, patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraar Menzis (namens alle zorgverzekeraars) en Zorgbelang Groningen werken sinds 2006 als gelijkwaardige partners samen aan de verbetering/vernieuwing van zorg. We kijken naar wat goed gaat, wat beter kan en gaan samen aan de slag om deze verbeteringen te realiseren. Op deze manier hebben we tientallen projecten uitgevoerd.

Doel

Het in gelijkwaardige samenwerking met alle betrokken partijen verbeteren en vernieuwen van zorg vanuit het perspectief van de patiënt.

Werkwijze

In alle projecten worden - globaal - de volgende stappen genomen:
Stap 1 - Overleg van betrokken partijen
Stap 2 - Toetsen van huidige zorg
Stap 3 - Vaststellen verbeterpunten
Stap 4 - Opstellen verbeterplan
Stap 5 - Uitvoeren verbeteracties
Stap 6 - Bewaken voortgang
Stap 7 - Vaststellen eindresultaat
Stap 8 - Uitvoeren nameting

Resultaten

Door de inbreng van patiënten en hun naasten is zorg voor mensen met diverse aandoeningen concreet verbeterd waardoor deze nu beter aansluit op hun wensen, behoeften en ervaringen.
Voorbeelden van verbeteringen:

  • meer op de patiënt en naaste afgestemde informatie;
  • optimalisatie van het zorgproces door bijvoorbeeld het verkorten van toegangs- en doorlooptijden en mogelijkheden van meerdere onderzoeken en behandelingen op één dag;
  • één centraal aanspreekpunt bij wie de patiënt en naaste het gehele behandeltraject terechtkunnen;
  • meer aandacht voor psychosociale begeleiding van en nazorg voor de patiënt en naaste;
  • meer aandacht voor palliatieve zorg indien geen behandeling meer mogelijk is.

Rol Zorgbelang Groningen

Zorgbelang Groningen heeft bij alle projecten een verbindende functie. Wij brengen de zorgaanbieders, zorgverzekeraar en zorgvragers met elkaar in contact. Door onze contacten met de achterban (patiënten en consumenten: de zorgvragers) weten wij wat er onder hen leeft of kunnen wij dit, door de verschillende methodes van raadpleging die wij tot onze beschikking hebben, snel en goed te weten komen.

* Patiënten, cliënten, mantelzorgers, naasten, overige zorggebruikers.
 

Contact

Publicaties