Patiëntenparticipatieprojecten met mooie resultaten

Marleen Keizer: “Een delier of delirium is een plotseling optredende tijdelijke verwardheid, variërend van enkele uren, dagen tot soms zelfs enkele weken. De oorzaak is meestal een lichamelijke ziekte. Als de lichamelijke toestand verbetert, neemt de verwardheid af.

Een delier heeft effect op overleving, verpleeghuisopname en dementie. Patiënten die een delier doormaken, zijn daarom een kwetsbare groep die voor, tijdens én na opname in het ziekenhuis extra zorg en begeleiding nodig hebben.

Om passende delierzorg te kunnen organiseren, hebben we patiënten en diens naaste(n) gevraagd naar hun behoeften, verwachtingen en ervaringen hieromtrent. Met de uitkomsten zijn we met alle betrokken partijen aan de slag gegaan om de zorg verder te verbeteren. De inbreng van de patiëntvertegenwoordigers is hierbij van groot belang, zij zijn immers de ervaringsdeskundigen!

In het Martini Ziekenhuis hebben we meerdere patiëntenparticipatieprojecten uitgevoerd waarbij kwetsbare ouderen en diens naasten centraal stonden. Mét mooie resultaten: een ‘patiëntvriendelijk brief’ waarmee patiënten in begrijpelijke taal geïnformeerd worden, het opleiden van ‘geriatrie verpleegkundigen acute zorg’ die kwetsbare ouderen op de SEH vanaf binnenkomst zorg en begeleiding op maat kunnen bieden, én een ‘deliernazorgspreekuur’. Ook worden naasten meer betrokken bij de zorg op de verpleegafdeling.

Projecten voor de komende jaren zijn bijvoorbeeld ‘integrale begeleiding van kwetsbare mensen’ in het ziekenhuis en het introduceren van ‘positieve gezondheid’ in onze zorgverlening. We blijven hierbij graag samenwerken met Zorgbelang Groningen. Net als wij willen zij de positie van kwetsbare mensen versterken met als uiteindelijk doel het verbeteren van hun kwaliteit van leven.”

Marleen Keizer is Toegepast Gerontoloog in het Martini Ziekenhuis en deelnemer aan het project ‘Delier(na)zorg’ in dit ziekenhuis.