Positieve Gezondheid - De Wind in de Zijlen

Van eind 2016 tot eind april 2017 werkte Zorgbelang Groningen mee aan het project De Wind in de Zijlen in Delfzijl. In dit project is onderzocht wat de impact is van het concept 'Positieve Gezondheid' op professionals en burgers, en op de organisatie en financiering van zorg en welzijn. In dit concept wordt gezondheid gezien als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

Doelen

  • Inwoners van de gemeente Delfzijl in staat stellen én zijn in staat om een betekenisvol en plezierig leven te kunnen leiden in een optimale woonomgeving.
  • Een leertuin bieden waarin verschillende belanghebbende partijen kunnen experimenteren met een andere inrichting van zorg in het sociale domein.

Werkwijze

Aan de hand van het concept ‘Positieve gezondheid’ is gesproken:

  • met inwoners van de gemeente Delfzijl over wat hen bezighoudt in hun woonomgeving. Gezondheid en welzijn staan hierbij centraal, maar ook is gevraagd hoe de wat oudere inwoner van Delfzijl zijn/haar eigen bijdrage hieraan ziet;
  • met burgerinitiatieven, beleidsmakers, zorgaanbieders en zorg-/hulpverleners die direct contact hebben met inwoners. Wat zien zij als mogelijke opbrengsten wanneer wordt gedacht ‘vanuit inwoners die zelf aangeven wat hun leven betekenis geeft, wat zij hiervoor nodig hebben en hoe zij zelf willen participeren’?

In een slotbijeenkomst in april 2017 zijn alle gezichtspunten bij elkaar gebracht. De verwachting is dat een verschuiving plaats zal vinden naar preventie en dat burgerinitiatieven en zorg en welzijn beter op elkaar aan zullen sluiten met meer eigen regie voor de inwoners.

Vervolg - fase 2

Na afsluiting van de eerste fase van het project in april 2017 is met betrokkenen gekeken naar hoe verder te gaan. In fase 2 wordt aangesloten bij ‘Samen Sterk in Delfzijl’. In een viertal dorpen en wijken in Delfzijl gaan we experimenteren met manieren om zorg, welzijn en burgerinitiatieven bij elkaar aan te laten sluiten. Dit op basis van de principes van positieve gezondheid, aansluitend bij de wensen van burgers en met de burgerinitiatieven als uitgangspunt.

Samengevat: fase 1 stond in het teken van verwachtingen ('wat denken we dat het ons op gaat leveren'), fase 2 gaat om ervaringen: 'dit hebben we geleerd van de experimenten'.
Via periodieke nieuwsbrieven kunnen belangstellenden op de hoogte blijven.

Samenwerkingspartners

Zorgbelang Groningen werkt in dit project samen met Stichting Goed Zo, Gemeente Delfzijl en Value2share.
 

Contact

Publicaties