Voormalige koepelorganisaties

Tot medio 2018 waren in de provincie Groningen vijf provinciale koepelorganisaties actief:

  • Platform Hattinga Verschure (mantelzorg);
  • Organisatie Samenwerkende Ouderenbonden (OSO) - provincie Groningen;
  • Provinciale Chronisch zieken en gehandicaptenraad Groningen (PCG);
  • Provinciaal GGz-Belangenplatform Groningen;
  • VG-BelangenPlatform Groningen.

Met uitzondering van Platform Hattinga Verschure zijn de koepels medio 2018 bestuurlijk gefuseerd tot zaVie: zorg en aandacht voor iedereen.

OSO/Seniorenplatform provincie Groningen

De Organisatie Samenwerkende Ouderenbonden - provincie Groningen is een samenwerkingsverband van KBO - Katholieke Bond van Ouderen en PCOB - Protestants Christelijke Ouderen Bond. Met als doel in het belang van alle ouderen een steentje bijdragen aan allerlei ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en vervoer. In 2016 en 2017 is de OSO omgevormd naar het Seniorenplatform provincie Groningen.

Platform Groningen voor Iedereen

In Platform Groningen voor Iedereen (PGvI) willen mensen uit de provincie Groningers, met en zonder beperking, zich inzetten voor een inclusieve samenleving, waaronder het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking. PGvI is de opvolger van de Provinciale Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad Groningen (PCG).

GGz Belangenplatform

Het provinciaal GGz-Belangenplatform Groningen is een belangenorganisatie van en voor mensen met psychische klachten en/of verslavingsproblematiek en hun naastbetrokkenen. Het platform zet zich in voor het verbeteren van de maatschappelijke positie van mensen met een psychiatrische achtergrond of verslaving en ook voor mensen in hun naaste omgeving.

VG-Belangenplatform Groningen

Het Verstandelijk Gehandicapten(VG)-BelangenPlatform Groningen komt op voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking en die van hun ouders en verwanten in de provincie Groningen. Het platform is voortgekomen uit een samenwerking tussen de ouderverenigingen Sien, dit Koningskind en KansPlus.