Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

IZA – regioplan

illustratie van mensen
Jaar

2023 – 2024

Aanleiding

Er zijn in Nederland steeds meer mensen en we worden met elkaar ook steeds ouder. De zorgvraag en zorgkosten nemen daarom toe. Tegelijkertijd zijn er niet genoeg zorgverleners. Hoe houden we de zorg ook in de toekomst toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit? Daarover hebben op landelijk niveau de overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten én patiëntenorganisaties eind 2022 afspraken gemaakt in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Dit akkoord wordt in iedere regio uitgewerkt in een regioplan dat aansluit bij de knelpunten en kansen die er in die regio zijn.

Provincie Groningen: regiobeeld, regiovisie en regioplan

In de provincie Groningen is begin 2023 het Regiobeeld Provincie Groningen en de Regiovisie Gezonde Groningers, gezonde zorg gepresenteerd. Het Regiobeeld laat (samen met het ROAZ-beeld voor acute zorg) zien hoe de (acute) zorgvraag en het aanbod zich de komende jaren gaan ontwikkelen en welke knelpunten er zijn. In de Regiovisie staat in vier actielijnen de koers voor de komende tien jaar. De actielijnen zijn:

  1. Meer doen met beschikbare middelen
  2. Meer preventie, welzijn, samenleving en gezonde leefomgeving
  3. Datagebaseerd werken en monitoren
  4. Professionals van de toekomst

Deze actielijnen worden in het vierde kwartaal 2023 uitgewerkt in het regioplan.

Rol Zorgbelang Groningen en inwonersparticipatie

Zorgbelang Groningen:

  • heeft bij de totstandkoming van de Regiobeelden en Regiovisie steeds het perspectief van patiënten, cliënten, naasten, mantelzorgers en overige inwoners over het voetlicht gebracht;
  • doet dit ook bij het ontwikkelen van het regioplan;
  • is aanjager/trekker voor de plannen voor actielijn 3: datagebaseerd werken en monitoren;
  • wil dat bij het realiseren van alle onderdelen van het regioplan inwoners een stem hebben, jaagt deze inwonersparticipatie aan, ondersteunt en monitort;
  • vindt dat – voordat het regioplan concreet wordt ingevuld – we éérst in kaart moeten hebben wat inwoners zelf aangeven nodig te hebben en welke knelpunten er zijn. Én wat er in onze provincie al is aan initiatieven en wat deze opleveren. Dit om te voorkomen dat het wiel op meerdere plaatsen opnieuw wordt uitgevonden.