Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Samenwerking en participatie leidt tot (nog) betere CVA (na)zorg!

Whersenenelke wensen en ervaringen hebben patiënten en naasten van het Martini Ziekenhuis rond de (na)zorg voor CVA (beroerte)? In 2023 deelden zij dit via een vragenlijst, uitgezet door een werkgroep bestaande uit de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl, Zorgbelang Groningen, TSN Zorg, Dignis Revalidatie GRZ Heymanscentrum en het ziekenhuis. Uit het onderzoek blijkt dat patiënten en naasten de zorg en aandacht over het algemeen (zeer) positief ervaren. Er zijn echter ook punten voor verbetering, met name op het gebied van de informatievoorziening.

CVA zorgketen

De zorg voor patiënten die een CVA krijgen, bestaat uit een opname in het ziekenhuis, gevolgd door – soms – een revalidatietraject én zorg thuis. Sinds september 2021 is in deze keten een CVA-nazorgverpleegkundige actief. Iedere CVA-patiënt (en naaste) die met ontslag naar huis gaat, wordt thuis door een gespecialiseerde verpleegkundige bezocht en begeleid bij (onzichtbare) problemen. Dit traject kan één tot maximaal twee jaar na het CVA duren.

De raadpleging

Het doel van de raadpleging was het evalueren van de ervaringen van patiënten en naasten met de CVA-(na)zorg en met de overgangen in de CVA-keten: van ziekenhuis naar huis en/of van ziekenhuis naar revalidatiecentrum en naar huis. Hierbij was speciale aandacht voor de informatie over de zorg in het volgende ‘station’ in de keten. 150 patiënten en naasten kregen een vragenlijst, 57 patiënten en 44 naasten vulden deze in.

Uitkomsten

Over het algemeen ervaren patiënten en naasten de zorg, aandacht en bejegening in het Martini Ziekenhuis, in het revalidatiecentrum en thuis door de CVA-nazorgverpleegkundige als positief. De informatie kan echter beter. Daarbij gaat het om het gebruik van het Patiënt Informatie Dossier (PID, een map met informatie op maat) voor CVA en de informatie over welke zorg men na ontslag uit het ziekenhuis in het revalidatiecentrum kan verwachten. De informatie over de overgang van het revalidatiecentrum naar huis wordt veelal als redelijk tot goed ervaren. Wel mag er meer aandacht zijn voor de naasten, voor informatie over de patiëntenvereniging en de mogelijkheid van contact met andere patiënten die een beroerte hebben gehad.

Verbeteracties

Naar aanleiding van de uitkomsten zijn verbeteracties in gang gezet. Bijvoorbeeld voor het beter en breder gebruik maken van het PID. Ook wordt de ketenbrede folder ‘Neurorevalidatie GRZ’ gemaakt. Hierin staat wat patiënten en naasten in het volgende ‘station’ kunnen verwachten. Deze folder wordt opgenomen in het PID, waarin ook informatie staat over patiëntenverenigingen en lotgenotencontact.
Daarnaast wordt onderzocht of ervaringsdeskundigen een rol kunnen hebben in het geven van informatie bij ontslag uit het ziekenhuis én of een aanvullende aanbod voor thuis kan worden ontwikkeld.

Samen met de mensen om wie het gaat!

Terugkijkend leverde ook dit samenwerkingsproject praktische verbeterpunten op voor nog betere zorg. Ook goede CVA (na)zorg bereik je alleen samen met de mensen om wie het gaat!

Meer informatie

Flyer CVA onderzoeksuitkomsten dec 2023

logo's van partners in het project