De Wind in de Zijlen

Van eind 2016 tot eind april 2017 werkte Zorgbelang Groningen mee aan het project De Wind in de Zijlen in Delfzijl. In dit project is onderzocht wat de impact is van het concept 'Positieve Gezondheid' op professionals en burgers, en op de organisatie en financiering van zorg en welzijn. In dit concept wordt gezondheid gezien als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

Doelen

  • Inwoners van de gemeente Delfzijl in staat stellen én zijn in staat om een betekenisvol en plezierig leven te kunnen leiden in een optimale woonomgeving.
  • Een leertuin bieden waarin verschillende belanghebbende partijen kunnen experimenteren met een andere inrichting van zorg in het sociale domein.

Fase 1 - verwachtingen

Aan de hand van het concept ‘Positieve gezondheid’ is gesproken:

  • met inwoners van de gemeente Delfzijl over wat hen bezighoudt in hun woonomgeving. Gezondheid en welzijn staan hierbij centraal, maar ook is gevraagd hoe de wat oudere inwoner van Delfzijl zijn/haar eigen bijdrage hieraan ziet;
  • met burgerinitiatieven, beleidsmakers, zorgaanbieders en zorg-/hulpverleners die direct contact hebben met inwoners. Wat zien zij als mogelijke opbrengsten wanneer wordt gedacht ‘vanuit inwoners die zelf aangeven wat hun leven betekenis geeft, wat zij hiervoor nodig hebben en hoe zij zelf willen participeren’?

Samengevat stond deze fase in het teken van verwachtingen ('wat denken we dat het ons op gaat leveren'). In een slotbijeenkomst in april 2017 zijn alle gezichtspunten bij elkaar gebracht. De verwachting is dat een verschuiving plaats zal vinden naar preventie en dat burgerinitiatieven en zorg en welzijn beter op elkaar aan zullen sluiten met meer eigen regie voor de inwoners.

Fase 2 - experimenteren en ervaren

In fase 2 wordt aangesloten bij ‘Samen Sterk in Delfzijl’. In een viertal dorpen en wijken in Delfzijl is geëxperimenteerd met manieren om zorg, welzijn en burgerinitiatieven bij elkaar aan te laten sluiten. Dit op basis van de principes van positieve gezondheid, aansluitend bij de wensen van burgers en met de burgerinitiatieven als uitgangspunt.
Samengevat ging het in deze fase om ervaringen: 'dit hebben we geleerd van de experimenten'.

Voorbeelden van bewonersinitiatieven in en om Delfzijl

In onderstaand filmpje wordt getoond hoe inwoners zelf bijdragen aan de positieve gezondheid van hun wijk of dorp. Eigen initiatieven van inwoners leiden tot langer zelfstandig wonen, meer verbondenheid, hogere kwaliteit van leven door mee te doen en meer eigenwaarde door toeleiding naar werk.

9 november 2018: Gronings symposium Positieve Gezondheid

Op 9 november 2018 organiseerde Zorgbelang Groningen, samen met de provincie Groningen en Value2share, het Gronings symposium Eigen regie & Leefbaarheid & Positieve Gezondheid. Het symposium ging over de (leer)ervaringen bij het versterken van eigen regie in dorpen, steden en wijken in onze provincie met het concept Positieve Gezondheid als basis.
Meer informatie

Samenwerkingspartners

Zorgbelang Groningen werkt in dit project samen met Stichting Goed Zo, Gemeente Delfzijl en Value2share.
 

Contact

Publicaties