Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Inwonersparticipatie: samenwerken voor toegankelijke en betaalbare zorg

Gezondheid is voor iedereen belangrijk. Het helpt je om een goed leven te leiden, zelf en met elkaar. Wanneer de gezondheid wankelt, wil je kunnen rekenen op goede, toegankelijke en betaalbare ondersteuning en zorg. Die zorg staat echter toenemend onder druk. Als we niets doen, dreigt de zorg vast te lopen. We moeten daarom aan de slag. De zorgsector, de politiek en de samenleving als geheel; alleen samen kunnen we de zorg toekomstbestendig maken. Dit betekent dat ook inwoners hierover meepraten.

Integraal Zorg Akkoord (IZA)

Om de zorg in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden, hebben op landelijk niveau het ministerie van VWS en een groot aantal zorgpartijen afspraken met elkaar gemaakt in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Hierin staat aan welke ambities en opgaven deze partijen gaan werken. Op regionaal niveau wordt het IZA door gemeenten, zorgverzekeraars, zorgorganisaties en andere betrokken partijen uitgewerkt in een concreet regioplan. Met daarin beschreven wat er in die regio nodig is om de gezondheidszorg ook in de toekomst te waarborgen.

Inwoners actief betrekken bij de transformatie van de zorg

Eén van de fundamentele uitgangspunten van het IZA is dat de zorg samen met patiënten, cliënten en inwoners tot stand komt. Zij zijn het beste in staat om aan te geven wat passende zorg is, wat voor hen van meerwaarde is en welke knelpunten er momenteel bestaan. Concreet betekent dit dat patiënten, cliënten en inwoners actief betrokken worden bij de transformatie van de zorg. Zorgaanbieders, zorgfinanciers, overheden én patiënten, cliënten en inwoners gaan samenwerken om toekomstbestendige gezondheidszorg te realiseren voor de regio.

Regionale participatiehubs

Het Ministerie van VWS bereidt voor 2024 regionale participatie-ondersteuningspunten (‘hubs’) voor. Hierover zijn zij in overleg met de Zorgbelangorganisaties en de landelijke koepels van patiënten, cliënten, gehandicapten (PGO)- en inwonersorganisaties. Samen willen wij deze regionale participatiehubs gaan vormgeven.

Verbindende schakel

De regionale Zorgbelangorganisaties werken vanuit het perspectief van inwoners en zijn tegelijkertijd de verbindende schakel tussen patiënten, cliënten, inwoners én professionals die werkzaam zijn bij regionale (zorg)partijen. In alle Zorgbelangregio’s zijn we nu al erg actief bezig met het organiseren van inwonerparticipatie en leggen we de verbinding tussen inwoners, (zorg)organisaties en gemeenten. Samen:

  • werken we met andere PGO- en inwonersorganisaties aan goede, toegankelijke en toekomstbestendige zorg;
  • vergroten we het draagvlak van plannen en beleid;
  • stimuleren we de houdbaarheid van plannen door de betrokkenheid van inwoners te organiseren.

Lees hier meer over de rol van Zorgbelang Groningen bij het regioplan in onze provincie.